ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع هرمزگان

این وبلاگ با هدف برقراری ارتباط موثر بین مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان هرمزگان ایجاد شده است

جملات قصار از چند استاد دانشگاه در توصیف "ایمنی"

توجه داشته باشید که این اساتید خوشبختانه ! خارجی هستند نه داخلی :

  •  کیفیت ایمنی در صنایع بستگی دارد به اینکه افراد چقدر تمایل به کنارگذاشتن باورهای غلط سنتی دارند!
  • یکی از مزایای ایمنی پافشاری بر اعمال تغییرات است!
  • آنالیز ریسک در ایمنی  اغلب موارد توصیفی بلند پروازانه و نوعی لفاظی گیج کننده است و حکم آنالیز داروهای دکترعلفی ها را در درمان بیماریها دارد!
  • زمانی که افراد نتوانند توجیهی منطقی بر اساس دلایل علمی برای اقدامات من درآوردی خود در زمینه ایمنی داشته باشند کارهایشان را با عناوین خلاقیت و ابتکار توجیه و صرفا در مورد کار خود وراجی و لفاظی میکنند!
منبع:
 
Annual CSSE Professional Development Conference
November 18-20, 2001, Vancouver, BC
Wayne Pardy, Vice President of Safety Management Services
PPM International safety Technologies©