لیست مواد سرطانزای قطعی برای انسان در صنعت (A1)

 

لیست مواد سرطانزای قطعی (A1 ) برای انسان در صنعت

 

نام تجاری

 

مقدار استاندارد

 

نام شیمیایی و فرمول

شکل فیزیکی

نوع مصارف

نوع سرطان

آزبست / پنبه نسوز 0.1 f/cc

ASBESTOS:

chrysotile / serpentine1.

3MgO-2Sio2-2H2O

2.amphiboles / amosite

5.5FeO –1.5 MgO – 8 Sio2 – H2O

3. crosidolite

Na2O – Fe2O3 – 3FeO –8Sio2 – H2O

4. anthophylite

7MgO – 8Sio2 – H2O

5. actinolite

2CaO- 4MgO – FeO – 8 Sio2 – H2O

 

جامد  با قابلیت تبدیل به الیاف

طیف وسیعی از سنگهای معدنی که در صنایع عایق سازی استفاده میشوند

مزوتلیوما ( پرده جنب )

آرسنیک

0.01 mg/m3

Arsenic / Elemental & inorganic compound

جامد

ساخت آلیاژ علف کش حشره کش رنگدانه ها جونده کش نیمه هادیها محافظ چوب ساخت شیشه و باطری

پوست و تنفس

قطران زغال سنگ بصورت محلول در بنزن

0.2 mg/m3

Coal tar pitch volatiles as benzen solubles Benzo  pyrene

Phenathene

Acridine / Chrysene / Anthracene & Pyrene

جامدیا مایع سیاهرنگ گاهی متمایل به قهوه ای

ماده اصلی در رنگسازی عایق کاری سطوح و بامها- ساخت آسفالت و چسپ الکترود

در اندامهای مختلف

فلز کروم و ترکیبات معدنی آن

0.05 mg/m3

0.01 mg/m3

Metal & CrIII  compounds  water soluble CrVI compounds NOC (d) componds NOC (d)  

جامد با جلای فلزی

صنایع استیل رنگ سازی - آبکاری

کبد و کلیه

سنگ معدن کرومیت

0.05 mg/m3

Chromite  ore processing Chromate

جامد و بصورت پودر

مصارف صنعتی و معدنی

دستگاه تنفسی

کلرو اتیلن

 

 

-

/ 0 نظر / 563 بازدید