جملات قصار از چند استاد دانشگاه در توصیف "ایمنی"

توجه داشته باشید که این اساتید خوشبختانه ! خارجی هستند نه داخلی :

  •  کیفیت ایمنی در صنایع بستگی دارد به اینکه افراد چقدر تمایل به کنارگذاشتن باورهای غلط سنتی دارند!
  • یکی از مزایای ایمنی پافشاری بر اعمال تغییرات است!
  • آنالیز ریسک در ایمنی  اغلب موارد توصیفی بلند پروازانه و نوعی لفاظی گیج کننده است و حکم آنالیز داروهای دکترعلفی ها را در درمان بیماریها دارد!
  • زمانی که افراد نتوانند توجیهی منطقی بر اساس دلایل علمی برای اقدامات من درآوردی خود در زمینه ایمنی داشته باشند کارهایشان را با عناوین خلاقیت و ابتکار توجیه و صرفا در مورد کار خود وراجی و لفاظی میکنند!
منبع:
 
Annual CSSE Professional Development Conference
November 18-20, 2001, Vancouver, BC
Wayne Pardy, Vice President of Safety Management Services
PPM International safety Technologies©
/ 0 نظر / 25 بازدید