روز بیمه

تاریخچه بیمه در ایران

عملیات بیمه ای به معنای امروزی با فعالیت دو مؤسسه روسی بنام "نادیژدا" و "قفقازمرکوری" در سالهای آغازین قرن بیستم در ایران شروع شد. ای به معنای امروزی با فعالیت دو مؤسسه روسی بنام "نادیژدا" و "قفقازمرکوری" در سالهای آغازین قرن بیستم در ایران شروع شد.

در سال 1310 با تصویب قانون ثبت شرکت ها در ایران شرکتهای بیمه ای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی کرده و به فعالیت بیمه ای پرداختند. ای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی کرده و به فعالیت ای پرداختند.

در سال 1314 "شرکت سهامی بیمه ایران" با سرمایه صددرصد دولتی تأسیس شد و در سال 1316 "قانون بیمه" به تصویب رسید. ایران" با سرمایه صددرصد دولتی تأسیس شد و در سال 1316 "قانون " به تصویب رسید.

در سال 1329 نخستین شرکت بیمه خصوصی به نام "بیمه شرق" در ایران تأسیس شد و تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید ، ساختمان و کار تأسیس شده و به فعالیت پرداختند. خصوصی به نام " شرق" در ایران تأسیس شد و تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید ، ساختمان و کار تأسیس شده و به فعالیت پرداختند.

در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث -که به بیمه شخص ثالث اتومبیل معروف است - به تصویب رسید. اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث -که به شخص ثالث اتومبیل معروف است - به تصویب رسید.

با افزایش فعالیت بیمه ای در کشور در سال 1350 "بیمه مرکزی ایران" تأسیس شد و وظایفی مانند تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛ توسعه و تعمیم بیمهبیمه و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت های شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار بیمه و انجام دادن بیمه اتکائی اجباری برای مؤسسات بیمهبیمه خصوصی به نام های ، تهران، حافظ، توانا و دانا تاسیس شدند. ای در کشور در سال 1350 " مرکزی ایران" تأسیس شد و وظایفی مانند تنظیم بازار کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛ توسعه و تعمیم بازرگانی؛ اعطای مجوز تأسیس شرکت های و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت های شرکت های ای به نمایندگی از دولت در بازار و انجام دادن اتکائی اجباری برای مؤسسات ای را به عهده گرفت. در فاصله سال های 1350 تا 1357 چهار شرکت خصوصی به نام های ، تهران، حافظ، توانا و دانا تاسیس شدند. ای را به عهده گرفت. در فاصله سال های 1350 تا 1357 چهار شرکت بازرگانی؛ اعطای مجوز تأسیس شرکت های

بعد از انقلاب 12 شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و 10 شرکت از اینها در بیمه دانا ادغام شدند. تا سال 1373 چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به فعالیت مشغول بودند که در سال 1373 شرکت بیمه تخصصی به نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری با سرمایه بانک ها و بیمه ها تأسیس شد. در سال 1381 قانون تأسیس شرکت بیمه غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لذا در سال 1381 شرکت بیمه خصوصی حافظ در منطقه آزاد کیش و در سال 1382 نه شرکت بیمه ای خصوصی به نام های پارسیان، رازی، کارآفرین، توسعه، ملت، سینا، امید، حافظ و امین تأسیس شدند. دانا ادغام شدند. تا سال 1373 چهار شرکت ایران، آسیا، البرز و دانا به فعالیت مشغول بودند که در سال 1373 شرکت تخصصی به نام صادرات و سرمایه گذاری با سرمایه بانک ها و ها تأسیس شد. در سال 1381 قانون تأسیس شرکت غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لذا در سال 1381 شرکت خصوصی حافظ در منطقه آزاد کیش و در سال 1382 نه شرکت ای خصوصی به نام های پارسیان، رازی، کارآفرین، توسعه، ملت، سینا، امید، حافظ و امین تأسیس شدند.

/ 0 نظر / 45 بازدید