به مناسبت بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

برگرفته از وبلاگ مردمسالاری

 

 

پزشک ماخوذ از کلمه «بیجاشک» به زبان پهلوی به معنای درمانگر است. دارو هم در زبان پهلوی به صورت داروک آمده است که با Drug هم ریشه است. به پزشک در فرهنگ و ادبیات کهن ایران از زوایای گوناگونی نظر انداخته شده است. از جمله این بیت از لسان الغیب حافظ شیرازی:
گر طبیانه بیایی به سر بالینم  

به دو عالم ندهم لذت بیماری را
البته حافظ متضاد آن را نیز در جای دیگری آورده است:
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد                  

وجود نازکت آزرده گزند مباد
و یا:
آنان که خاک را در نظر کیمیا کنند              

آیا بود گوشه چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی                 

 باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
و در باب طبیب و درمان سرده است:
ما شبی دست برآریم و دوایی بکنیم          

غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم
دل بیمار شد از دست رفیقان مددی           

تا طبیبی به سر آریم و دوایی بکنیم
و نیز:
دردم از یار است و درمان نیز هم                  

دل فدای او شد وجان نیز هم
اینکه می گویند آن خوش تر ز حسن               

 یار ما این دارد و آن نیز هم
سرانجام خروش بر می آورد:
خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست
و درباره دردی بی درمان بنام عشق:
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
به فکر آنان که در تدبیردرمانند، درمانند
و درد ما را نیست درمان الغیاث.                   

هجر ما را نیست پایان الغیاث.
تمام این رنجش ها و گلا یه ها حاکی از اهمیتی دارد که پزشک فراتر از دانش و اطلا عات خویش با تکیه بر اخلا ق، بیمار خود را مداوا کند. آنگاه است که با ارجاع به بیت آغازین، بیمار، لذت بیماری خویش را به دو عالم نخواهد فروخت.
انتخاب روز پزشک در زاد روز ابن سینا- اول شهریور ماه هر سال- بدعتی است میمون که پس از انقلا ب اسلا می بنا گذاشته شده است. پیش از آن، روزی که برای پزشک اختصاص دهند نداشته ایم. روزی به مناسبت روز پرستار که زاد روز حضرت زینب کبری است تعیین شده بود یا روز داروسازی که به مناسبت زاد روز پزشک و داروساز بلند آوازه تاریخ ایران ذکریای رازی که مراسم آنهم در روز پنجم شهریور ماه بر پا می گردد و حتی روز دندانپزشکی هم در بیست و چهارم فروردین ماه هر سال جشن گردهمایی دندانپزشکان کشور بوده است.

سازمان نظام پزشکی روز اول شهریور را بپاس بزرگداشت پزشکان کشور به نام روز پزشک تعیین و درصدد تجلیل از پیش کسوتان جامعه پزشکی در این روز برآمده است.پیش از آن که از پزشک و روز پزشک بیش از این سخن گوییم جای دارد که از ابن سینا به عنوان طلا یه دار کاروان دانش طب در تاریخ شکوهمند ایران باب سخن برانیم. جایی که تاریخ فروشان و تاریخ ستیزان از درون و بیرون از مرز درصدد برآمدند که او را دانشمند عرب قلمداد کنند و این دسیسه از آستین  همان دستهایی بیرون میآید که خلیج همیشه فارس را به نام خلیج عربی جا زده اند. صرف این که دانشمندی اثر خود را به زبان کشوری می نویسد به معنای آن که متعلق بدان کشور است نیست کما این که این دانشمندان برای آن که آثارشان فراسوی مرزها را در نوردد به زبان زنده و بین الملل آن دوره می نوشتند. در تاریخ تمدن ویل دورانت جلد تاریخ تمدن اسلا می از ابن سینا به عنوان دانشمند اسلا می یاد می کند که این به مفهوم عرب بودن ابن سینا نیست. در وصف اندیشه های بلند ابن سینا همین بس که گفته شود در شرایطی که در دنیای علم، سخنی که دیروز گفته می شد امروز نیست و فردا از آن دست که دیروز بود و امروز نیست نخواهدبود سخنانی که حقایق علمی خلل ناپذیری باشند که پس از متجاوز از یک هزار سال صلا بت و صحت خود را حفظ کرده باشند بسیار نادر است و چنین حقایقی در قانون ابن سینا اندک نیست.
امید است که پزشکان امروز رهروان خلف قافله سالا ر دیروز و اسطوره زوال ناپذیر پزشکی هم در این مرز و بوم و هم در جهان همچون ابن سینا باشند و پرچم این حرکت های شکوهمند علمی را که به درازای یک تاریخ در دست پرتوان خود در اهتزاز نگهداشته بودند برافراشته پاس دارند.

/ 0 نظر / 21 بازدید