مخاطرات کار درفضای بسته

تعریف:

 فضای بسته عبارت از فضاهای محصورفاقد نور و تهویه طبیعی میباشند. نظیر مخازن – تونل ها – اتاقهای نصب ماشین آلات – چاهها و...

بخش نخست : خطرات موجود در فضای بسته

عوامل مخاطره آمیز در این فضاها به 6 دسته به شرح ذیل تقسیم بندی میشوند:


1.    بخارات و گازهای سمی

2.    آتش سوزی

3.    کمبود یا وفور اکسیژن

4.    تشعشعات رادیواکتیو

5.    مواد شیمیایی سمی

6.    سقوط از ارتفاع


بخارات و گازهای سمی:

ظهورو شدت عوارض ناشی از بخارات و گازهای سمی در محیط بسته به غلظت و مدت تماس آنهاست که با شاخص استاندارد T.L.V سنجیده میشود . این شاخص عبارت از غلظتی از ماده است که فرد مجاز است طی مدت زمان معین ( هشت ساعت ) بدون ایجاد اختلال در سلامتی آنرا تحمل نماید. جهت اطلاع در جدول زیر بعضی از موادی که در اغلب موارد در فضاهای بسته بافت میشوند بامقدار T.L.V آنها درج شده است.

نوع ماده سمی

T.L.V

بنزین

300ppm

هیدروژن سولفاید

10ppm

دی اکسید کربن

5000ppm

منواکسید کربن

25ppm

تولوئن

50ppm

گزیلن

100ppm

آمونیاک

25ppm

سیانید هیدروژن

4.7ppm

متیل بروماید

1ppm

 

آتش سوزی:

معمولا در فضاهای بسته علت آتش سوزی به این عوامل بستگی دارد:

A.      مخلوطهای قابل اشتعال

B.       گردوغبارهای قابل اشتعال

C.      سایر مواد  قابل اشتعال

A. مخلوطهای قابل اشتعال: نکته قابل توجه این است که  کلیه مواد قابل اشتعال از جمله مخلوطهای قابل اشتعال با شاخص L.E.L  یا پائین ترین حد قابل انفجار سنجیده میشوند بدین مفهوم که مقدار این مواد در هوای محیط باید پائین تر از حد L.E.L تعیین شده آن باشد در غیر اینصورت حریق و انفجار رخ میدهد. در جدول زیر رایجترین مواد در فضاهای بسته که ایجاد مخلوط قابل اشتعال مینمایند درج شده است:

نوع مواد

L.E.L

مواد نفتی

پروپان

2%

بوتان

1.5%

بنزین معمولی

1.4%

بنزین سوپر

1.1.%

نفت چراغ

1.6%

نفت معمولی

1%

متان

5%

استیلن

2%

/ 1 نظر / 773 بازدید
سامان

بسیار بسیار مفید بود