بازدید از خانه های بهداشت کارگری

فرم بازدید از خانه بهداشت کارگری / مرکز طب کار......                                              تاریخ بازدید.......                                                                          

 

الف) مشخصات واحد صنعتی/تجاری

نام واحد ....

نشانی    .....

 تلفن .......

نمابر .....

نام کارفرما.....

جمعیت تحت پوشش......

 تعداد کارکنان مرد وزن.......

 

 

ب.مشخصات خانه بهداشت /مرکز طب کار

 

1.آیا محل استقرار به راحتی در دسترس کارکنان میباشد

2.آیا تابلوی خانه بهداشت نصب گردیده و قابل رویت میباشد ؟

3.آیا فضای فیزیکی خانه بهداشت حداقل از یک اتاق در ابعاد 2در 3 تشکیل شده است؟ 

4.آیا فضای خانه بهداشت صرفا جهت فعالیت خانه بهداشت میباشد ؟ 

5.آیا در محل خانه بهداشت سرویس بهداشتی موجود میباشد؟  

6.آیا شرایط فیزیکی ازقبیل روشنائی تهویه حرارت رطوبت و صدا مناسب میباشد؟

7. آیا شرایط بهداشتی و نظم عمومی محیط کار مطلوب میباشد؟

 

ج.مشخصات تجهیزات و لوازم کار[1]

 

1.آیا لوازم اداری به مقدار کافی در دسترس نیروی بهداشت حرفه ای میباشد

2.آیا لوازم کمکهای اولیه طبق لیست تجهیزات خانه بهداشت موجود میباشد ؟

3.آیا داروهای اولیه طبق لیست داروهای خانه بهداشت موجود میباشد؟

4.آیا داروهایی خارج از لیست داروهای خانه بهداشت استفاده میگردد؟ 

5.آیا استفاده از این داروها با نظارت مستقیم پزشک انجام میشود؟

6.آیا لیست داروهای مصرفی بطور منظم ثبت میگردد؟

7.آیا داروها تاریخ مصرف دارند ؟ 

8.سایر لوازم و تجهیزات موجود .......

 

د.مشخصات نیروی بهداشت حرفه ای

 

تعداد نیروی شاغل بهداشت حرفه ای.........

نام و نام خانوادگی .........

سال تولد .........

میزان تحصیلات ونوع مدرک.........                        

 1.آیا مدرک تحصیلی مرتبط میباشد ؟

2.آیا دوره های آموزشی مرتبط با کارگذارنده است؟

3. آیا مسئول بهداشت حرفه ای دارای سابقه کار مرتبط با کار دارد؟ 

4. آیا نیروی بهداشت حرفه ای صرفا وظایف نیروی بهداشت حرفه ایی را برعهده دارد؟

 

ه. مشخصات فعالیت نیروی بهداشت حرفه ای

1.    آیا نیروی بهداشت حرفه ای در جلسات کمیته حفاظت بطور منظم شرکت میکند؟

2.    آیا نیروی بهداشت حرفه ای جلسات آموزشی برای کارکنان برگزار میکند؟ 

3.    آیا بطور روزانه از محیط کار و سرویسهای رفاهی بازدید بعمل میآید؟

4.    آیا بطور منظم از آب آشامیدنی کلرسنجی بعمل می آید؟

5.    آیا معاینات بدواستخدام کارکنان انجام شده است؟

6.    آیا معاینات دوره ای بطور منظم از کارکنان بعمل می آید ؟ 

7.    آیا عوامل زیان آور محیط کار شناسایی و توسط نیروی بهداشت حرفه ای ثبت شده است؟

8.    آیا تا کنون عوامل زیان آور اندازه گیری شده است ؟ مشخصات ارزیاب و خلاصه نتایج منضم باشد

9.    آیا جهت کنترل عوامل زیان آور اقدامی انجام شده است؟

10.           آیا جهت بیماران و حادثه دیدگان ارجاع به مراکز درمانی انجام میشود؟ 

11.           آیا حوادث و بیماریها بطور منظم ثبت میشود؟ 

12.           آیا گزارش عملکرد بصورت فصلی به مرکز بهداشت ارسال میگردد؟ 

13.           آیا صورتجلسات کمیته حفاظت بطور منظم به مرکز بهداشت و اداره کار استان ارسال میگردد؟

14.           آیا تاسیسات کار گاهی و جنبی مورد ارزیابی بهداشتی قرارمیگیرد و اقدامات اصلاحی انجام میشود؟

15.           آیا دستورالعملها مقررات آئین نامه ها – چک لیستهای ایمنی و بهداشتی در دسترس نیروی بهداشت حرفه ای قرارگرفته و اجرا میشود؟

16.           آیا مدیریت ابزار و شرایط اجرای الزامات قانونی  ایمنی و بهداشت  را فراهم کرده است ؟

 

نظرات و پیشنهادها + نام و امضاء

1-     نیروی بهداشت حرفه ای:

2-     بازدید کنندگان:

3-     مدیریت واحد صنعتی :

 

 


[1]

داروهاو لوازم کمکهای اولیه ( حداقل نیازمندیها)

قرص استامینوفن

ترمومتر /جای ترمومتر استیل

قرص A.C.A

کورت قلوه ای متوسط

آنتی اسید

/ 0 نظر / 198 بازدید