شاخصهای عملکردی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت

سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت بسته به شاخص هایی که برای سنجش عملکرد مد نظر دارند  در 3 رده  سنتی – انتقالی و مدرن جای میگیرند :

 در سیستم مدیریت به روش سنتی شاخص های زیر اهمیت دارند :

 ١-هزینه / زماناز دست رفته بعلت بیماری و یا حادثه

 2-  ضریب فراوانی حوادث

3- مقدار بودجه ای که صرف حذف یا کنترل  خطرات شده و همچنین بودجه های آموزشی

 

نوع دیگری از سیستمهای مدیریتی  سیستم انتقالی میباشد در این سیستم  مدیریت سنتی به شکل مدرن در حال تغییراست. برخی از سیستمهای مدیریتی در ایران در وضعیت انتقالی هستند . شاخص های این سیستم عبارتند از :

 تجزیه و تحلیل و حفظ وضع موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه .

 

در سیستم مدرن شاخصهای زیر مد نظر قرار میگیرند:

 1- اجرای استانداردها یا رتبه بندی سازمانی

2-  سنجش ایمنی و بهداشت بر مبنای شاخص های مثبت مثل : تعداد و دامنه ممیزی های مستمر

3- ارزیابی ایمنی و بهداشت بر مبنای مشاهدات و همچنین تعیین ریسک خطرات محیط کار

 

 

برگرفته از مقالات آموزشی در زمینه سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت از سایت OSHA

/ 0 نظر / 206 بازدید