مفهوم کلمات error - failure - fault در سیستم ایمنی

در موضوعات مربوط به ایمنی کلمات fault - error , failure  را زیاد دیده ایم اما در اغلب منابع ترجمه شده به فارسی معمولا هر سه تای این کلمات به مفهوم :" خطا یا اشتباه " نوشته شده اند درصورتی که هریک نوع خاصی از خطا یا اشتباه را بیان میکنند که چون در زبان فارسی معادل مناسبی ندارند ناگزیر از یک کلمه برای بیان هرسه آنها استفاده میشود که این امر منجر به سردرگمی خواننده و گاه اشتباه در بیان مطلب میشود . در سیستم های کامپیوتری تفاوت بین این کلمات به صورت زیر بیان شده :

A failure of a system occurs when its behavior differs from the one that has been specified.

The part of the system state leading to the failure is called the error.

An error is always caused by a fault. The fault is the original cause of an error

برای روشن شدن این موضوع  توجه بفرمائید در این مقاله   که به تشریح ارتباط بین خطای انسانی و خطای سیستم پرداخته کلمه error به همراه Human  یعنی انسان آورده شده و کلمه Failure با System یا Organization  همراه است یعنی اولی به معنای خطا برای انسان و دومی  به مفهوم خطای سیستم یا سازمان میباشد .

 

/ 0 نظر / 324 بازدید